Something to Learn About Illinois History – Seneca, Illinois

Countdown to the Illinois Bicentennial Video #95: Something to Learn About Illinois History – Seneca, Illinois – by Julia Peterson